Obec Blažice rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Projekty obce

Názov projektu: Trávenie voľného času v obci Blažice
Hlavný cieľ: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Realizácie projektu: 11/2022
Projekt je realizovaný na základe výzvy Miestnej akčnej skupiny HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY na základe uzavretej Zmluvy o poskytnutí NFP poskytovateľa Pôdohospodárka platobná agentúra vo výške 22 094,51 eur. Celková cena diela so spoluúčasťou obce 27 480,44 eur s DPH.


Názov projektu: Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Blažice

Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a prípravy zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Trvanie projektu: 03/2022 – 05/2023

Nenávratný finančný príspevok: 32 261,89 €

Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje" 

www.ludskezdroje.gov.sk | www.esf.gov.sk | www.minv.sk | www.blazice.sk


Dotačný program: DS/2022

Názov projektu: 47. ročník Beh Olšavskou dolinou

Cieľ projektu: Propagácia masového a rekreačného športu spojená s kultúrnym vyžitím. Aktívny a zdravý život a zviditeľnenie Abovského
regiónu.

Žiadateľ o dotáciu: Obec Blažice

Schválená výška dotácie: 1 500,- €

Registračné číslo: DS/0124/2022

Realizácia projektu: 22.5.2022


Názov projektu: Blažice – vodovod
Prijímateľ: Obec Blažice
Nenávratný finančný príspevok: 189 336,02 €
Kód projektu: 312061ANY1

Hlavná aktivita projektu: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode
Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Cieľ projektu: Projekt je zameraný na zlepšenie životných podmienok a hygieny obyvateľov z MRK, ktorí sú bez prístupu k pitnej vode. Nedostatočný prístup k pitnej vode má priami dopad na ich zdravotný stav, výživu, hygienu alebo aj celkovú kvalitu života. Vybudovaním vodovodu, ktorý sa napojí na existujúcu sieť, chceme zabezpečiť pitnú vodu občanom MRK, ktorí obývajú rómsku lokalitu v obci, ako aj ostatným obyvateľom obce, ktorí žijú sú v trase smerovania časti budúceho vodovodu.

Začiatok realizácie projektu: 22.02.2022
Ukončenie realizácie projektu: 08.11.2023